1. BEYAS Projesi 2007-2009 (TÜBİTAK-SOBAG 107K195 Numaralı Proje)
Üniversitemiz belge yönetimi ve arşiv sisteminin kurulması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve belirlediği proje ekibi tarafından “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (BEYAS)” başlıklı bir 1001 projesi geliştirilerek 2007-2009 yılları arasında yürütülmüş ve BEYAS Modeli olarak hayata geçirilmiştir.

Projeye Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü destek vermiştir.

2. e-BEYAS Projesi 2011-2012 (TÜBİTAK-SOBAG 110K592 Numaralı Proje)
Üniversitemiz elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve belirlediği proje ekibi tarafından “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)” başlıklı bir 1001 projesi geliştirilerek 2010 2. dönemde (03 Eylül 2010) TÜBİTAK’a sunulan ve 2011 Nisan ayında kabul edilen proje çalışmaları devam etmektedir.

Projeye Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü destek vermektedir. Bu destek çerçevesinde Ankara Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden 2 uzman 18 aylık süre ile projede araştırmacı olarak çalışacaklardır. Projede 1 yüksek lisans, 1 doktora öğrencisi yer almaktadır.

3. e-BEYAS Uygulama Projesi Çalışmaları ve TÜRKSAT A.Ş. İşbirliği
“e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi” uygulaması kurumsal kapasite artırma çerçevesinde bir teknoloji değişim ve dönüşüm girişimi olarak düşünülmüştür. e-Devlet felsefesine ve altyapısına uygun olması gereken bu sistem, kurumun “bilgi altyapısı” projesinin temelini oluşturacak, aynı zamanda kurumsal ve bireysel performans değerlendirme araçlarından birisi olacaktır.

“e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi”, hem kurum içi iletişimi, hem de kurumlararası bilgi/belge paylaşımını ve elektronik belgelerin arşivlenmesini güvenilir bir ortamda gerçekleştirebilecek bir yapıda olması; orta ve uzun vadede e-devlet kapısı kanallarında kurumlararası bilgi/belge paylaşımına yönelik uygulamalara entegre olacak standartları içermesi gerekmektedir.

Üniversitemizde bilgi yönetim sistemi sürecinin başlatılması için irade ortaya konmuş, bu sürecin yönetimi ve tasarımı için üst yönetimin de içinde bulunduğu bir ekip belirlenmiş ve bütçe kaynağı ayrılmıştır.  2010 yılında geçiş çalışmalarına başlanan Bilgi Yönetim Sisteminin omurgasını oluşturan “e-Belge/Evrak Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS)” çalışmaları 2011 yılında da devam etmiştir. 2012 yılında e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sisteminin uygulamaya alınması planlanmıştır.

Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritasında ön çalışmanın ve daha sonraki süreçlerde belirlenecek olan çalışmaların Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile BEYAS Koordinatörlüğü tarafından yapılması öngörülmüştür. Süreç BEYAS Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

“e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS)” ile kurum içi iletişim, kurumlararası bilgi/belge paylaşımı ve elektronik belgelerin arşivlenmesi güvenilir bir ortamda gerçekleştirebilecek; orta ve uzun vadede e-devlet kapısı kanallarında kurumlararası bilgi/belge paylaşımına yönelik uygulamalara entegre olunacak bir sistemin kurulması hedeflenmiştir.

TÜRKSAT A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 (iki) faz halinde e-BEYAS Projesinin hayata geçirilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda hazırlanan e-BEYAS’ ın bütünsel bir sistem olarak belirtildiği teknik şartname ile 09 Aralık 2011 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. ile “İşbirliği Protokolü” ve 15 Şubat 2012 tarihinde e-BEYAS Sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlatılmıştır.

4. e-BEYAS Uygulaması Teknik Altyapı Projesi
e-Kurum olma çalışmalarında üniversiteyi daha ileriye götürmek ve e-devlet entegrasyonu için gerekli teknik altyapıyı sağlamak öncelikler arasında yer almaktadır.

Belge akış ve işlem süreçlerinin elektronik ortama taşınarak belge/evrak ve dokümanların güvenli elektronik ortamda üretilmesini ve dışarıdan elektronik ortama aktarılan belge/evrak ve dokümanlarla birlikte yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak yönetilmesini kayıt altına alınmasını, paylaşılmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan web tabanlı esnek ve diğer uygulamalarla entegre olabilen e-imza destekli e-BEYAS uygulamasına yönelik teknik altyapının kurulmasını sağlamak için BAP Altyapı Projesi (BAP Proje No: 12Y5358002)hazırlanmıştır. Gereksinim duyulan donanımın ve e-imza sertifikalarının sağlanması için gerekli işlemler başlatılmış ve süreç devam etmektedir.

5. BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binası Projesi
“Ankara Üniversitesi Kurum Belge Merkezi ve Arşivi” için Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi M-Blok bodrum katı belirlenmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinde BEYAS Koordinatörlüğü ve Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Şube Müdürlüğü Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesine taşınmıştır. Ancak tahsis edilen alanın arşiv deposu olarak ihtiyaçlara cevap verebilmesi için gerektiğinde büyütülebilir olması, su baskınına ve yangınlara karşı güvenliğin en üst düzeyde sağlanması, standartlara uygun bir şekilde fiziki ve teknik donanımların yeterli olması konularında endişeler taşındığından dolayı; Gölbaşı yerleşkesinde bağımsız bir arşiv binası oluşturulmasına karar verilmiş ve Üniversite yönetimi tarafından bütçeye ödenek kurulması kararlaştırılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı BEYAS Koordinatörlüğü birlikte yürüttüğü çalışmalarla binanın ön çizimleri yapılmıştır. Yapılacak bağımsız arşiv binası için temel gereklilikler, özellikler ve yatırım bütçeleri konusunda toplantılar düzenlenerek ihtiyaçlar belirlenmiş ve bir mimarlık firmasına çizimleri yaptırılmıştır. Diğer işlemler tamamlanarak Haziran 2012’de ihaleye çıkılmıştır. İhale süreci ve işlemleri tamamlanarak 24 Temmuz 2012 tarihinde Gölbaşı Yerleşkesinde binanın temel kazma çalışmaları başlatılmıştır.

BEYAS Koordinatörlüğü